کیف گرفتن چیست؟

کیف گرفتن چیست؟

یه کیف بگیر کیف به پول اشاره دارد. بنابراین برای گرفتن یک کیف یا حتی ایمن کردن یک کیف به این معنی است که شما در حال به دست آوردن پول هستید.