سرماخوردگی (عفونت تنفسی فوقانی)

سرماخوردگی (عفونت تنفسی فوقانی)

عفونت دستگاه تنفسی فوقانی می تواند توسط بیش از 200 ویروس مختلف ایجاد شود، اما راینوویروس ها شایع ترین مقصر هستند. ویروس های سرماخوردگی مسری هستند و از طریق هوا، تماس مستقیم و تماس سطحی پخش می شوند. این ویروس…
تابلو چنج اور

تابلو چنج اور

تعریف National Electrical Code® (NEC®) تابلو را به عنوان یک تابلو، قاب، یا مجموعه ای از پانل ها تعریف می کند که روی آن، روی صورت، پشت یا هر دو سوئیچ ها، روی جریان و دیگر وسایل حفاظتی، اتوبوس ها،…